Ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. tennisklub, fredag d. 26. oktober 2012 kl. 19.00 på 1. salen i klubhuset

 

Indkaldelse til generalforsamlingen skete i år udelukkende skriftligt via e-mail.

Trods svære økonomiske tider for Nykøbing Sj. Tennisklub med stadigt faldende tilskud fra Odsherred Kommune, samt vigende medlemstal, ønsker vi at holde medlemskontingentet i ro, og har således måtte spare klubbladet væk, og dermed også den skriftlige indkaldelse til generalforsamlingen udsendt med post.

Vi vil derfor fremover satse på at information til medlemmerne sker via vores hjemmeside, som vil blive opdateret oftere, samt beskeder sendt direkte via mail/sms til medlemmerne.

Vi håber på forståelse fra medlemmernes side, idet vi mener at den elektroniske tidsalder nu er så langt fremme hos alle vores medlemmer at alle har adgang til internettet og dermed en e-mail adresse.

Vi vil i denne forbindelse opfordre til at hvert medlem sørger for at gå ind i bookingsystemet og opdatere sine oplysninger herunder e-mail adresse samt mobil nr. så klubben har mulighed for at kontakte medlemmerne via disse fremover.

 

 

Fremmødte: 14 personer

 

Dagsorden:

 

1.Valg af dirigent

Torben Olesen,

Dirigenten havde en tvivl om alle er blevet orienteret da indkaldelse foregik på e-mail, men konstaterer at indkaldelse via e-mail er lovligt nok og derfor erklærer generalforsamlingen for lovlig

 

2.Formandens beretning

Det er hårde tider i Danmark, krisen kradser for 4. år i træk. Beskæftigelsen har det hårdt, og det afspejler sig i at der ikke er de samme penge til fritid og fornøjelser som for år tilbage.

Det kan mærkes i de små idrætsforeninger rundt omkring i Danmark, og dermed også i Idrætsklubberne i Odsherred.

Nogle har ladet sig opsluge af FC Odsherred, og derved få lidt hjælp til bestyrelsesarbejdet samt lidt økonomisk hjælp. Andre, og her taler jeg om lokale tennisklubber tager et år mere, og får de ikke yderligere tilgang lukkes klubben.

 

Vi i bestyrelsen i Nykøbing Sj. Tennisklub har valgt at tage kampen op mod stadig faldende tilskud fra Odsherreds Kommune, faldende medlemskab og dermed faldende indtjening på kontingentet for vi vil bare bevare Nykøbing Sj. Tennisklub som om 6 år har bestået i 100 år.

 

Vi kunne allerede 2 måneder inde i sæsonen se at vi ville miste mange medlemmer i år, og at hvis vi fastholdt vores budget ville komme ud med et underskud på ca. kr. 15.000,

Vi holdt derfor et krisemøde hvor vi fik lavet et nyt budget der kunne rette op på den fatale kurs klubben havde retning mod. Vi måtte skære flere steder bl.a. på træning både af juniorer samt senior holdspillere, motionister og nybegyndere gik næsten fri da mulighed for træning her tit er alfa og omega for at fastholde medlemmer på dette plan.

Aktiviteter sparede vi ikke på, men her var brugerbetalingen sat mere i perspektiv end andre år til hvad det kostede klubben at arrangere denne aktivitet.

Her kan nævnes klubfesten, hvor bestyrelsen selv stod for noget af tilberedningen af aftenens menu, for at holde prisen nede for medlemmerne, da det normale tilskud fra klubben desværre måtte spares væk. Det sidste tiltag for at mindske et negativt resultat var at vi sparede klubbladet væk, da kopiering samt porto og kuverter kostede kr. 5.000,

Vi i bestyrelsen mener dog også at vi nu er så lange inde i den elektroniske tidsalder at alle klubbens medlemmer nu adgang til internettet, og dermed en e-mail.

Indkaldelsen til denne generalforsamling er derfor for første gang i klubbens historie udelukkende sket ved direkte mail til medlemmerne, samt ved opslag på klubbens hjemmeside.

Går vi over til lidt statistik kan jeg nævne at klubben i dag tæller 16 juniorer og 98 seniorr i alt 114medlemmer mod 157 sidste år. Det er et fald på 43 medlemmer som fordeler sig på 21 juniorer og 7 seniorer. Det er et stort fald på juniorsiden, men vi skal huske på at vi havde et rekordstort antal juniorer sidste år, samt at de tilhører zapper generationen og hele tiden prøver noget nyt som er inde i tiden, og Dansk tennis har ikke gjort det særligt godt i 2012 når vi tænker på Caroline og landsholdet som ikke har vist den store succes for tennissporten i Danmark.

Ser vi på fordelingen rent geografisk har vi 40 seniorer bosiddende i Nykøbing og 52 bosiddende i og omkring hovedstaden.

Fordelingen af medlemmer har de sidste 20 år været fordelt fifty fifty mellem landliggere og fastboende til stor glæde for begge grupper, som mødes på kryds og tværs i de forskellige turneringer i klubben og hygger sig gevaldigt.

Ser vi til sidst på fordelingen aldersmæssigt har vi 16 juniorer, 51 seniorer under 60 år, og 47 over 60 år som ca. giver et gennemsnit på 50 år for klubbens medlemmer.

Det nemmeste i verden ville være at hæve kontingentet når klubben mangler penge med det mener vi ikke i bestyrelsen er vejen frem i disse tider, så vi har valgt at fastholde kontingentet, mod at lave besparelser samt få lidt ekstra ind via f.eks. kort tids medlemskaber for 1 eller 2 uger for turister, som i år gav os knap kr. 7.000, kr. i indtægter.

Vi i bestyrelsen er derfor fortrøstningsfulde for Nykøbing Sj. Tennisklubs fremtid, da vi hele tiden formår at tilpasse os tidernes udfordringer.

 

Vi er stadig den største tennisklub i Odsherred,

Vi er stadig den tennisklub i Odsherred der tilbyder mest træning for juniorer og seniorer via vores egne uddannede trænere.

Vi er stadig den eneste tennisklub i Odsherred der tilbyder vintertræning for juniorer samt hvor seniorerne kan spille indendørs som en del af deres kontingent.

Vi lægger alt i at Nykøbing Sj. Tennisklub altid vil bestå og fremtræde som medlemmernes klub.

Til sidst vil jeg bare sige tak for i år, udendørsbanerne er nu lukkede ned, men vi har 25 timer om ugen i Kongehallen som i frit kan reservere, og derved holde træningen ved lige til udendørssæsonen igen starter i maj.

Tak for i år.

Godkendt

 

3. Turnerings udvalgsformandens beretning

Der var planlagt 2 turneringer i løbet af sæsonen. En grill og En Tennis spot.dk , begge er blevet aflyst, den første pga. manglende tilmeldinger, og den anden pga. regn.

Onsdagsturneringen derimod var en stor succes med mange deltagere hver uge, og den måtte endda forlænges længere end planlagt.

Klubmesterskabet forløb godt med mange gode kampe, og vi kunne for en gang skyld afvikle finalerne på fastsat dag da det ikke regnede.

I DGI holdturnering deltog klubben med 2 turneringshold, hvor holdet med 4 herre blev nr. 3 og mix holdet der bestod af 2 damer og 2 herrer blev landsdelsmester

Godkendt.

 

4.Forelæggelse af det reviderede regnskab

Klubben havde en indtægt på kr. 193.562, men havde budgetteret med kr. 223.600, i indtægter og 223.500, i udgifter. Den manglende indtægt skyldes færre medlemmer samt nedskæring af tilskud fra Odsherreds Kommunes side.

Dette havde bestyrelsen dog set komme allerede 2 måneder inde i sæsonen, og iværksatte en spare plan således at de samlede udgifter blev nedbragt til kr. 193.748,

Dette gav et samlet driftsresultat på – kr. 186, i underskud.

Godkendt.

 

5. Vedtagelse af budget for regnskabsåret 19/9-2012 til 15/9-2013

I budgettet for næste regnskabsår budgetteres med samme antal medlemmer som dette år, og derfor med den samme kontingentindtægt på kr. 85.000,

Udgifterne bliver afstemt efter indtægter således at der budgetteres med et driftsresultat på + kr. 200,

Godkendt

 

 

6. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest d. 18.10.2012

 

Kenn Bendtsen havde indsendt et forslag der gik ud på at indføre et formiddags medlemskab som skulle koste kr. 300,

Kenn var selv mødt op og forklarede om forslaget hvor han mente det ville lokke flere medlemmer til, specielt ville folk fra 60 år og op tilmelde sig dette.

Formand Finn Jensen fik ordet og orienterede om at bestyrelsen havde drøftet det, og at nye tiltag altid hilses velkomne, men at bestyrelsen ikke kunne støtte dette. Begrundelsen er at ud af klubbens 98 seniormedlemmer er der 47 medlemmer på 60 år og derover.

Hvis man tænker sig at bare halvdelen vælger dette formiddagskontingent mister klubben indtægter for kr. 10.800, som for at regnskabet skulle gå i nul ville betyde at klubben skulle have 36 nye formiddagsmedlemmer der melder sig ind. Hvis alle medlemmer over 60 benyttede sig af denne mulighed  ville det kræve 70 nye medlemmer. Dette tør bestyrelsen ikke satse på.

Pia Laursen sagde endvidere at hun også var bange for at det ville gå ud over det sociale liv i klubben da vi i forvejen har svært ved at få medlemmerne til at komme til hyggeturneringer i weekends om eftermiddagen.

Kenn ved ikke hvordan det vil være i vores klub, men den gamle klub hvor han kom fra gik det fint  men de var også mange 400 medlemmer

Eva siger man har prøvet at gøre det i roklubben, og det gav en del problemer, det blev 2 klubber i samme klub, og dem der skulle betale fuld kontingent syntes ikke det var sjovt

Finn mener ikke vi har behov for at flytte rundt på dem som spiller nu, da der er tider nok på banerne.

Eva mener stadig at det er en billig sport.

Forslaget blev trukket tilbage af Kenn efter informationen om at der er mulighed for at får nedsat  kontingent hvis man melder sig ind fra nu og frem til vores åbent hus arrangement midt i maj måned i forbindelse med Tennissportens dag.

 

7.Valg af bestyrelsesmedlemmer, på valg er:

 

Jan Christensen, genopstiller, genvalgt

 

Michael Jensen, genopstiller ikke

Forslag Eva Bouchert, valgt

8.Valg af suppleanter og revisorer, på valg er:

 

Suppleant Pia Laursen, genopstiller ikke

Forslag Kenn Bendtsen  valgt

Valg af revisor suppleant

Finn Ihlemann er genvalgt

 

 

9. Eventuelt

 

Kåring af den flittigste tennisspiller.

Den flittigste tennisspiller som havde logget ind på bookingsiden flest gange var  Kaj Petersen, men da man skal være fremmødt for at modtage påskønnelsen blev det den næste i rækken og det var Kenn, som fik en NTK indkøbstaske med 2 rør bolde i.

Formanden takkede Pia og Michael for deres hjælp til klubben mens de sad i bestyrelsen.

Kasper  Johansen  opfordrede bestyrelsen til at opdatere hjemmesiden noget oftere specielt klubbens billedarkiv var maget gammelt.

Formanden takkede Kasper for hans  påmindelse  og gav ham helt ret i at det var nogle gamle billeder, og lovede samtidigt at det skulle der nok blive tid til nu hvor man kunne lægge kræfterne mere i hjemmesiden da klubbladet var droppet.

Torben forslår at man trækker tilmeldingsfristen  for klubmesterskabet.

Michael svarede at det var prøvet de andre år, men det gav ikke flere tilmeldinger, men kortere periode  at afvikle kampene i.

Eva spurte om Finn havde hørt noget fra Holbæk vedr. om vi kunne leje nogle timer om fredagen

Finn vi har fået svar og det er ikke muligt da de selv manglede indendørstimer  men at formanden i Holbæk Tennisklub tænkte han ville indbyde os ammen med Sorø Tennisklub nogle gange en weekendaften hvor vi sammen kunne spille hvirvel tennis med op til 20 personer på samme bane.

Det var dog ikke lige det vi havde håbet på, men afventer invitation fra Holbæk.

Kenn siger at i hans tidligere klub har de webkamera der viser banerne på klubbens hjemmeside, om det  var en mulighed i vores klub.

Finn vi har undersøgt dette de sidste 2 år, men det er for dyrt hvis det skulle være af en ordentlig kvalitet, men at elektronik stadig bliver billigere så det kunne da være vi snart havde råd til det.

Kenn lovede at komme med nogle priser på dette.

Jan er der  mulighed for at få timer om formiddagen i Nordgårdshallen ?

Finn nej jeg har fået det nye skema for hallerne og der bruger skolerne hallerne.

Finn fortsætter at han drøftede dette med Rune som er ansat i Odsherred Kommune, som siger at vi evt. kan få nogle timer i Herrestrup Hallen.

 

Efter generalforsamlingen konstituerede  bestyrelsen sig således:

Formand:                                                                   Finn Jensen

Næstformand:                                                            Jan Christensen

Kasserer:                                                                    Frank Svendsen

Sekretær:                                                                   Heidi Jensen

Turneringsudvalgs formand;                                       Eva Beuchert

 

 

 

 

Copyright © 2008-2018 Nykøbing Sj. Tennisklub