Ordinær generalforsamling i Nykøbing Sj. Tennisklub,

lørdag d. 30. Oktober 2010

Kl. 15.00 på 1. Salen i klubhuset

 

Dagsorden:

 

12 fremmødt

 

1.              Valg af dirigent. Torben Olesen

 

 

2.              Formandens beretning.

 

Denne sæson i Nykøbing Sj. Tennisklub, har temaet været besparelser. Vi har med andre ord skulle spænde livremmen ind, for at indhente noget af sidste års underskud,med hjælp fra et kontingent stigning på 50, kr. fra hvert medlem.

Dette har bestyrelsen bestræbt sig meget på, vi har prøvet at vinde noget af det tabte hjem, uden at det skulle gå ud over aktiviteterne for vores medlemmer.

Det synes jeg faktisk at vi er sluppet ret god fra, og jeg vil gerne i den forbindelse rette en tak til min bestyrelse for en stor hjælp præget af entusiasme og gå på mod for  at opnå dette.

Selve tallene vil jeg lade vores kasserer gøre rede for under forelæggelse af det reviderede regnskab.

 

Taler vi om medlemstallet, kan vi mærke at nogle af vores medlemmer som har sommerhus omkring Nykøbing, og derfor kun er her 3 uger om sommeren, samt nogle få weekends, har måtte melde sig ud.De er presset af krisen, og har måtte finde steder at spare.Nogle har ladet 1 medlem blive, og købt gæstekort til de andre i familien, andre, har tegnet korttids kontingent for 2 uger, og nogle spiller slet ikke mere. 

Det er selvfølgelig altid ærgerligt når medlemstallet går ned, men via vores andre muligheder for at spille tennis i klubben med gæstekort og korttids medlemskab, tilgodeser vi både dem som benytter disse, samt bibeholder en vis indtægt i klubben. 

Klubben tæller i dag 155 medlemmer, hvoraf de 31 er juniorer, så det er en sund klub med mange nye på vej. Herud over spiller 22 juniorer minitennis om vinteren i Nordgårdshallen.    

Vi har fået 25 nye seniorer, og 14 nye juniorer i klubben, i alt 39 nye medlemmer, men vi har måtte sige farvel til 71, så vi er blevet 23 færre medlemmer end sidste år. 

Det skyldes også vejret, som har drillet os noget, specielt i forbindelse med vores 2 åbent hus arrangementer, er det vigtigt at vejret er fint og sommerligt.Men vi håber på bedre vejr til næste sæson. 

Vi har også været meget generet af oversvømmede baner, specielt bane 3 og 4, har været mere lukkede end åbne i år, og det er langt fra tilstrækkeligt. Vore baneudvalg, Jan og Kristian, men hjælp fra vores banemand Leif, har gjort et utroligt stort stykke arbejde for at holde banerne åbne, og reparere mellem regnbygerne, blot for at skulle starte forfra med at lægge linier ned, efter et nyt skybrud.

Dette vil jeg også gerne sige dem en stor tak for, uden jer ville vi have haft endnu sværere ved at have spillebare baner.

De manglende tagrender på Kongehallen gør at vandet skyller ned over bane 3 og 4, så de er våde 3 uger efter.Dette har vi påklaget kommunen gennem de sidste 2 år, men efter mange mails, personlige samtaler, og det har nu endelig båret frugt, da det er blevet besluttet i kultur og Fritids forvaltningen at der skal opsættes tagrender. Det skal dog lige endelig vedtages i byrådet, men det regner vi med det bliver, så fra næste sæson ser det lyst ud med vores store problemer med vand. 

Kommunen har dog store pengeproblemer, og det afstedførte at de varslede vores tilskud skulle falde fra ca.  86 % til 66 %, og det betød vi selv skulle betale ca. kr. 22.000 – 25.000 for at være i klubhuset. 

Klubhusbestyrelsen indkaldte til hastemøde om dette problem, og foreslog at vi selv tog dette beløb op af egen lomme.

Dette sagde Tennisklubben blankt nej til, da vi ikke havde råd til dette.

Efterfølgende har kommunen lige nu besluttet at lade tilskuddet til klubhus forblive uændret, men medlems og aktivitets tilskud skal vi nok forvente bliver noget reduceret til næste år. 

Klubhusbestyrelsen spurgte til vores forventning om vores benyttelse af klubhuset, og ville gerne have en skriftlig redegørelse for hvilket service niveau vi forventer fremover. Når de har klubbernes svar vil de evaluere på dem, og tage deres forholdsregler fremover, for kommunen kommer nok med besparelser igen på et tidspunkt.

Dette vil i bestyrelsen gerne spørge generalforsamlingen om, og vil derfor tage dette med som et senere punkt i dag.

Til slut vil jeg sige tak for i år, nettene tages ned inden for de næste 2 uger, men jeg håber i fortsætter tennisspillet og det sociale liv i klubben i Kongehallen, Nordgårdshallen, samt evt. tager til DGI Nat Tennis i Slagelse tennishal. 

Godkendt 

3.              Turnerings udvalgsformandens beretning. 

 Vejrmæssigt var det en lidt dårlig sæson, dog krydret med gode højdepunkter. Standerhejsningen regnede væk, og der var ikke mange der mødte op til onsdagsturneringen, så det bliver nok droppet til næste sæson. Til klubmesterskabet kunne der også være flere der deltog i.

Af gode højdepunkter kan nævnes vores traditionsrige veteranturnering , hvor TENNIS SPOT DK sponsorerede præmier til alle deltagere, og hvor man traditionen tro holdt en hyggelig frokost midtvejs i turneringen, med både sild og snaps. Grillturneringen blev også en succes med masser af gode kampe, og  efterfølgende grill arrangement, der næsten tangerede en klubfest.

Klubben deltog med 4 hold i DGI Vestsjællands holdturnering, 1 for mix par, som holdlederen dog afmeldte midt i sæsonen, da hun havde svært ved at skaffe spillere, 1 hold 4 herre B række, med Michael Jensen som holdkaptajn, blev nr. 2 i deres række, 2 hold 4 herrer, hvor klubbens 2. hold, med holdkaptajn Jan Christensen, blev sidst i deres pulje, klubbens 1. hold med Heidi Jensen som holdkaptajn, vandt deres pulje, og senere finalen mod den anden puljevinder, og holdet blev dermed Vestsjællands mester.

I den individuelle turnering under DGI Vestsjælland, Vandt Michael og Flemming HD B rækken, og Mark og Kasper vandt HD A rækken. Kasper blev nr. 2 i HS A rækken. Da Mark og Kasper havde vundet finalen i Vestsjælland, blev de inviteret til Landsmesterskaber i Kolding, og hvor Kasper også spillede single. Mark og Kasper blev nr. 3, og Kasper fik en flot 2. plads, så klubben fik dermed markeret sig flot både på Sjælland, og i hele Danmark i år.

 Godkendt.  

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 

Klubben har ikke fået de indtægter, som vi havde regnet med, der var indbetalt kontingent på kr. 93.170, mod et budget på kr. 113.000, tilskud fra Odsherreds Kommune beløb sig til kr. 126.000, mod budget 124.000, samt med nogle mindre indtægter, beløb de samlede indtægter sig til kr. 227.119, mod budget kr. 244.650,

Dette så jo ikke særlig godt ud, men da de samlede udgifter kun beløb sig til kr. 213.403, mod budget kr. 258.800, kom klubben alligevel ud med et overskud på kr. 13.709,

Det var takket være de store sparebestræbelser bestyrelsen havde gennemført i 2010.

Det der var sparet på var bl.a. 3.000, ved at bestyrelsen selv manuelt udsender og administrerer girokort, der er sparet på forplejning til holdkampe og andre arrangementer, ca. kr. 4.000, ved at vi har vores eget køleskab, med drikkevarer til købmandspriser, frem for at skulle købe dem i cafeteriaet, der har ikke været nogle trænere eller andre ledere på trænerkurser, eller andre kurser, og klubbens kontingent til Sjællands Tennis Union, som vi for første gang skulle betale efter vi meldte os ind sidste år, og som betales halvårligt, faldt andet halvår ind under nyt regnskabsår, så dette har også bidraget til det gode resultat, sammen med meget nøjsom økonomi. 

Der blev spurgt fra forsamlingen om vi så skulle betale 3 gange til S.L.T.U. næste år, nu da betalingen for 2. halvår lå i nyt regnskabsår, hvortil kassereren svarede at vi kun skal betale 2 gange om året fremover. 

Godkendt. 

5. Vedtagelse af budget for regnskabsåret 16/9-2010 til 15/9-2011 herunder kontingentet. 

Bestyrelsen foreslår ikke nogen kontingentstigning. 

Der er budgetteret med ca. 10-20 % stigning af følgende poster som både er på indtægt og udgiftssiden:

kontingent, som man håber fremkommer ved flere medlemmer til vores åben hus arrangementer. Vintertræning af juniorer i Nordgårdshallen, køb af nye bolde, samt mere træning til seniorer, både motionister og holdspillere.

 Trods dette regner bestyrelsen med et lille overskud på næste års budget på kr. 150,

 Godkendt.      

6. Indkomne forslag, skal være formanden i hænde senest fredag d. 22/10 

Ingen fra medlemmerne.

Men formanden kom med følgende indlæg: 

Klubhusbestyrelsen for Klubhuset På Kongeengen, har spurgt til hvad vores forventning benyttelse af klubhuset vil være fremover, og ville gerne have en skriftlig redegørelse for hvilket service niveau vi forventer fremover. Når de har klubbernes svar vil de evaluere på dem, og tage deres forholdsregler fremover, for kommunen kommer nok med besparelser igen på et tidspunkt.

Dette vil vi derfor i bestyrelsen gerne spørge generalforsamlingen om: 

Der var enighed om at vi ønskede at bruge de 2 (herre og dame) omklædningsrum i klubhuset, som vender ud mod tennisbanerne, samt det lille opbevaringsrum som tennisklubben i forvejen råder over, samt toilettet over for. Selve gangen benyttes selvfølgelig også, hvor vores opslagstavle og reservationsanlæg hænger på væggen.

Derudover vil vi gerne fortsat benytte udvendig terrasse på 1. salen, samt selve 1. salen, hvor vi trives fint med at have vores eget køleskab, hvor vi selv har drikkevarer i forbindelse med arrangementer, samt kan holde lidt pålæg koldt, for at medlemmerne selv senere kan smøre sig en håndmad til arrangementet.

Køkkenet på 1. sal bruges ligeledes til at vaske brugt service af, lave kaffe og te, samt til udskæring/servering af mad bestilt udefra til f.eks. klubfester. 

Der var ingen ønsker om at der skulle være et cafeteria, det skulle ikke være for vores skyld der var åbent. 

Et enkelt medlem nævnte muligheden for at der kunne sættes en automat op, hvor man kunne trække slik, øl og vand. 

Denne redegørelse fra medlemmerne over hvad de ønsker at benytte klubhuset til, fremsender formanden til bestyrelsen for Klubhuset På Kongeengen, som vi jo ler lejere i.                  

7.              Valg af bestyrelsesmedlemmer. 

                 på valg er:                                                      Jan Christensen             Genopstiller                                                                                                                                       Genvalgt

 

 

 

                                                                                       Michael Jensen          Genopstiller

                                                                                       Genvalgt                                                                                                                                                                                                                                    

                

8.              Valg af suppleanter og revisorer:

                 på valg er: Suppleant                                          Pia Laursen               Genopstiller

                                                                                        Genvalgt     

                Valg af revisor suppleant

                                                                                       Finn Ihlemann             opstiller

                                                                                       Valgt

                                                                                                                         

9. Eventuelt. 

Lone angående medlemmernes reservation af 2 tider, kunne hun ikke se at der er sket, det som bestyrelsen lovede sidste år om at det skulle indføres på prøve i 2010.

Hun er skuffet over det, især når de skulle reserver til klubmesterskabet.

Finn Jensen siger at det havde bestyrelsen godt nok lovet at gøre til denne sæson, men som sommeren var, med, meget vand på banerne, specielt da Kongehallen manglede tagrender, og vandet fra det enorme tag derfor løb direkte ned over bane 3 og 4, og oversvømmede dem i 2 gange 3 uger, samt bane 1 der ligger lige ud til åen, var det lukket på grund af de mange kraftige regnskyl i den våde sommer, var der faktisk kun én eneste bane der kunne benyttes i flere perioden, og i bedste fald var der kun 2 baner. Det synes vi var for lidt til at åbne op for at alle medlemmer kunne reservere dobbelt, da vi derved frygtede at nogle medlemmer ville få svært ved at få banetid.

Finn og hele bestyrelsen lovede at med den gode nyhed fra Kommunen, at der ville blive opsat tagrender på Kongehallen til næste sæson, ville man da helt klart prøve at indføre hvert medlem kan reservere 2 tider af gangen, men kun hvor der mindst er 3 baner åbne.  

Eva, vi kan vel holde øje med det, og meddel at hvis det bliver misbrugt vil det blive lukket igen.

Finn skal vi bare opfatte det som at der kan reserveres 2 timer inden for samme uge, Ja det var det, og ikke 2 timer i træk.

Godt det indfører vi til næste år på prøve, men det kræver at vi mindst har 3 baner at spille på.

Finn vi har et fast punkt, og det er at vi kårer sæsonens flittigste spiller.

Det er det medlem, der har spillet flest timer set ud fra reserveringer i klubbens reservationsanlæg. Som sædvanlig kræver det at man personligt er mødt op til den årlige generalforsamling.

I år er det Kaj Petersen, men da han ikke er til stede, bliver det den næste i, Rækken som er mødt op, og det er Eva Beuchert, som får en mulepose med klubbens logo på, samt 6 bolde.

Herefter erklærede dirigent Torben Olesen generalforsamlingen for slut, og takkede i øvrigt for god ro og orden.  

Herefter takkede formand Finn Jensen, dirigenten, og bebudede at nu var der smørrebrød.

 

Herefter konstituerede bestyrelsen, (uændret fra sidste år) sig således:

 

Formand                                      Finn Jensen

Næstformand                               Jan Christensen

Kasserer                                      Frank Svendsen

Turnerings Udvalgs Formand           Michael Jensen

Sekretær                                      Heidi Jensen

1. Suppleant                                Pia Laursen

2. Suppleant                                Kristian Sørensen

 

 

 

 

 

Copyright © 2008-2018 Nykøbing Sj. Tennisklub