Generalforsamling 2009 i Nykøbing Sj. Tennisklub

Nykøbing Sj. Tennisklub holdt den årlige generalforsamling lørdag d. 31. Oktober 2009 kl. 15.00 i klubhuset på Kongeengen.

Formanden Finn Jensen sagde bl.a i sin beretning at klubben havde haft en tilgang på 57 nye medlemmer denne sæson, men havde en afgang på 68, så det gav et medlamsfald på 11. Klubben tæller idag 189 medlemmer. Grunden til tilbagegangen skyldes til dels den meget store medlemstigning sidste år, takket være den store markedsføring af klubbens 90 års jubilæum, samt en del af medlemsfaldet skyldes at gennemsnitsalderen har været meget høj, og vi har desværre måtte sige farvel til flere som ikke lever mere, eller ikke er i stand til at spille tennis. Det er dog glædeligt at gennemsnitsalderen er faldene de seneste år. Bestyrelsen påtaænker at holde 2 åbent hus arrangementer til næste sæson, hvor nye medlemmer kan melde sig ind til halv pris det første år. Med dette tiltag håber man på en fremgang igen.

Tennisklubben kæmper stadig en kamp mod Odsherreds Kommune for at de enten skal vedligeholde tennisbaner sommeren igennem, eller give os et anstændigt beløb så vi kan leje nogle til at forestå dette arbejde.

En anden ting som klubben kæmper for er at der sættes tagrender på Kongehallen, således at vandet fra den enorme tagflade ikke oversvømmer bane 3 og 4 ved vedvarende regnvejr.

 

Formanden glædede sig over at klubben er den klub han kender til i hele Danmark, som tilbyder mest gratis træning til alle klubbens spillere, lige fra juniorer, som der heldigvis er 40 af som flittigt kommer og træner, over motionister som får begynder og let øvet træning, samt boldkanontræning, til holdspillere. 

Klubben giver også et stort bidrag til det sociale klubliv, og det vil man fortsætte med, men med en smule mere brugerbetaling, da klubben kommer ud med et underskud på kr. 25.000, i år.

Så der bliver strammet lidt mere op på brugerbetalingen til det sociale til næste sæson.

 

Klubben lejer ikke baner ud mere, men har i stedet indført kort tids medlemskab for turist familier for 1 eller 2 uger. Dette har givet klubben en indtægt på kr. 7.000, denne sæson.

 

Formanden sluttede med at takke for en god sæson, og opfordrede at man selv arrangerede kampe i Kongehallen vinteren igennem, samt kom til fællesspil i Nordgårdshallen hvar fredag.

 

Turnerings udvalgs formand Michael Jensen sagde bl.a. i sin beretning at vi har afholdt 2 grill turneringer, samt en vetaranturnering med stor tilslutning. Der var også stor opbakning til klubmesterskabet, men desværre blev mange kampe aflyst pga. skader samt det dårlige vjer i store perioder af sæsonen.

Selve finaledagen blev også aflyst pga. regn, og kampene måtte afvikles individuelt resten af sæsonen.

 

Turneringsholdene klarede sig rimeligt uden dog at vinde nogle rækker.

 

I den individuelle turnering om sjællands mesterskabet indendørs under SLTU, kunne klubben glæde sig over at klubmester i HS Kasper Johansen, blev Sjællandsmester i B rækken.

 

Formanden måtte forelægge regnskabet. da klubbens kasserer Frank Svendsen var på ferie.

 

Det var med beklagelse at han måtte konstatere et underskud på kr. 25.000,

 

Detr skyldes bl.a. svigtende indmeldelser i forhold til sidste år, hvor vi havde budgegeret med kr. 125.000, i kontingenter, men kun fik kr. 102.000, i indtægter.

Baneudgiften blev også kr. 1500, dyrere, da klubben selv måtte bekoste 1 ton grus, da Kommunen var gået tør for både grus og penge.

Klubben havde også været ret rundhåndet med tilskud til de sociale arrangementer som grill turneringer, standerhejsnings turnering, klubmesterskab samt klubfesten, og havde budgegeret med et tilskud på kr. 21.000, men havde givet et tilskud på kr. 31.000,

Klubben havde dog også modtaget et tilskud fra Kommunen på kr. 124.000, mod budgegeret 115.000, det mere tilskud var et tilskud som skulle bruges til at aflønne hjælp til vedligeholdelse af banerne sommeren igennem nu kommunen ikke gjorde det mere.

 

Der var en del snak frem og tilbage hvor generalforsamlingen spurgte ind til de forskellige udgifter.

Der var en undren over at tennisklubben, som giver kr. 110.000, årligt i husleje til klubhuset (heraf får klubben ca. kr. 97.000, 

igen som tilskud fra kommunen) skulle betale for at holde en klubfest. Formanden forklarede at klubhusudvalget havde lavet en cafeteria bestemmelse, som gjorde at alt spiseligt og drikkeligt, som blev indtaget i klubhuset, skulle købes i cafeteriaet.

Tennisklubben havde lavet en aftale med forpagter Claus Dige om at give et beløb for at vi selv kunne medbringe dette til klubfesten, (dette kaldes prop penge) og det var dette vi havde betalt for.

 

Der var også en del undren over når vi afholdt grill turneringer, samt andre arrangementer, at medlemmer også skulle købe

drikkevarer i cafeteriaet selvom Claus ikke var tilstede, men her måtte formanden eller kasserer gå og sælge drikkevarer fra cafeteriaet, og lægge pengene i cafeteriaets kasseapperat.

 

Der blev også spurgt ind til baneinspektørens, som også er cafeteria forpagteren Claus Diges rolle og forpligtelser over for tennisklubben mht. tennisbanerne.

 

Formanden svarede at han ville tage begge emner op med klubhusudvalget på det næste møde han holdt med dem, samt

ville prøve at få læmpet reglerne for tennisklubben mht. vi skulle købe drikkevare i cafeteriaet.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

Under vedtagelse af budget for 2010, foreslog bestyrelsen en lille kontingent stigning, nu kontingentet ikke var steget de sidste 3 år, og klubben havde meldt sig ind i SLTU og skulle betale for dette, samt rette lidt op på de store underskud, så det

ikke gentog sig til næste år.

Forslaget lød på en stigning for juniorer fra kr. 325, til kr. 350, og seniorer fra kr. 700, til kr. 750,

 

Kontingentet blev vedtaget, og budgettet blev godkendt.

 

 

Der var ikke indkommet nogle forslag.

 

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 

på valg var:

 

Finn Jensen

Frank Svendsen

Heidi jensen

 

Alle blev genvalgt.

 

Suppleant Kristian Sørensen var på valg og blev genvalgt

 

Revisor Marianne Christiansen var på valg og blev genvalgt

 

 

Eventuelt.

 

Lis sagde hun havde glemt at sende et forslag ind der gik ud på at hvert medlem skulle kunne reservere 2 tider af gange i i stedet for som nu kun 1 gang.

 

Der var en del snak for og imod.

Det endte med at Formanden Finn Jensen sagde at bestyrelsen var villig til at afprøve det, men hvis det blev svært at reservere banetimer pga. at alle reserverede dobbelt, ville det blive lavet om til at man som før kun kunne reservere 1 time af gangen.

 

Marianne foreslog at man kunne lave en arbejdsweekend, hvor alle medlemmer kunne komme og deltage i forårsklargøring, samt løbende pleje af banerne, samt Eva tilbyd at hjælpe med at sætte nyt hegn op mellem banerne.

 

Formanden takkede for initiativet, og sagde at bestyrelsen gennem de seneste 15 år havde taget nogle arbejds weekender, og hilste det meget velkomment at klubbens medlemmer gerne ville hjælpe til.

 

Han sagde der ville blive sendt en mail rundt til alle medlemmer som havde opgivet deres e-mail, samt det ville blive skrevet på hjemmesiden.

 

Årets flittigste spiller blev sædvanen tro kåret, og det blev Lonnie L. O. Mathiasen som havde reserveret 56 gange  

 

Efter generalforsamlingen konstituerede  bestyrelsen sig som følger: 

 

Formand                                        Finn Jensen

Næstformand                                Jan Christensen

Kasserer                                        Frank Svendsen

Turneringsudvalgs formand          Michael Jensen

Sekretær                                        Heidi Jensen

1. Suppleant                                  Pia Laursen

2. Suppleant                                  Kristian Sørensen

Copyright © 2008-2018 Nykøbing Sj. Tennisklub